Tze U'Lemad Sold Out

Tze U'Lemad

הגדה של פסח לאור פרקי יציאת מצרים

Author: Rabbi David Silber

$24.95
ISBN: 9789655261516

Available in Hebrew Only

יציאת מצרים היא האירוע המכונן של עם ישראל. בכל דור ודור משתתפי הסדר נקראים ללכת בדרכם של מחברי ההגדה, ולגלות בסיפור פנים חדשות.בחלקו הראשון של הספר שמונה מאמרים מרתקים, הקושרים בין פרשיות התורה להגדה ומסריה.המאמרים עוסקים בדמותו של משה רבנו ותהליך היעשותו למנהיג, בעשר המכות ומנייתן בהגדה ועוד.בחלקו השני של הספר מובא נוסח ההגדה בשלמותו בליווי הערות וביאורים מאירי עיניים

See More
See Less
Language Hebrew
Author Rabbi David Silber
Binding Hardcover
Number of Pages 245