Koren Mahzor HaMikdash for Yom Kippur Sale

Koren Mahzor HaMikdash for Yom Kippur

$10.00$39.95
ISBN: 9789657760314

*Available in Hebrew only*

מחזור המקדש קורן ליום הכיפורים מעוצב בעיצוב המסורתי של הוצאת קורן בתוספות ייחודיות, אשר נועדו לחבר את המתפלל אל עולם המקדש ביום הכיפורים ולהזכיר שחלק מהותי מעיצומו של היום עודנו חסר.

המחזור כולל עיונים מאת הרב ישראל אריאל, הקדמות מיוחדות לפסקאות התפילה, תרשים המקדש המציין את מיקום הכוהן הגדול במהלך היום הקדוש ותמונות מרהיבות מאת מכון המקדש.

נוסח ספרד

See More
See Less
Binding Hardcover
Size Standard (5.3 x 8.5 in)
Nusah Sepharad