Novellae by ha-RaMaH and early Shittot Set On tractate Gittin

Novellae by ha-RaMaH and early Shittot Set On tractate Gittin

$39.95
ISBN: 9781881255659

An encyclopedic compilation of rishonim incorporating the commentary of RaMaH on Tractate Gittin. The entire work is accompanied by a duplicate set of explanatory notes and indices. Published for the first time from manuscripts and printed versions. Volume I includes the discourses of Rabbi Mordecai Gifter (zt"l) on the first chapter of Tractate Gittin. Volume II includes Hilchot ha-Get Le-haRaMaH (published for the first time from Vatican MS 154), with references and commentary and previously unpublished parts of RaMaH’s original commentary on Gittin (found in the Cambridge Genizah).

יוצא לאור לראשונה על פי כתבי יד ודפוסים. עם מבוא גדול לתולדות הרמ"ה ומפעלו הספרותי. לכרך ב מצורפת הקדמה הכוללת קטע מפירוש הרמ"ה המקורי על מסכת גיטין שנתגלה בגניזה, המאשרת את שיטת הההדרה והזיהוי שנקט בהם המהדיר. 

חיבור זה הוא מעין שיטה מקובצת של תורת הראשונים (עד הרשב"א, והרשב"א בכלל) למסכת גיטין, בשילוב פירושי רבינו מאיר ב"ר טודרוס הלוי אבולעפיה (רמ"ה) על מסכת גיטין. החל מפרק ד עד סוף המסכת החיבור מבוסס בעיקרו על תורת הרמ"ה. הספר כולל גם 'ליקוטי חידושי הרמ"ה', שהם השלמה מכתבי יד וממקורות נוספים של תורת הרמ"ה על מסכת גיטין. 

מאז שנת תשנ"ז הספר הזה על שני כרכיו יצא לאור בכמה מהדורות בגודל 28 × 22 ס"מ, הכוללת את המבוא הנ"ל לתולדות הרמ"ה ומפעלו הספרותי. הספר חזר ויצא לאור בשנת תשס"ב במהדורה מחודשת בתבנית מוקטנת, נוחה ושימושית, ובהשמטת המבוא לתולדות הרמ"ה, שעתיד לצאת לאור בנפרד. ונספחו אליו שיעורי מרן הגר"מ גיפטר זצ"ל על מסכת גיטין פרק ראשון. לכרך השני נוספו שני נספחים: א) הלכות הגט להרמ"ה; ב) חידושי הרמ"ה על מסכת גיטין בדפי גניזה שבספריית קמברידג'. 

למהדורה נלווית מערכת הערות כפולה ועשירה המעדכנת את הדיונים שבגוף החיבור על מסכת גיטין עד לגדולי האחרונים המפרשים והפוסקים.

See More
See Less
Binding Hardcover
Size Large (6.7 x 9.1 in)