Mekhilta DeRabbi Yishmael

Mekhilta DeRabbi Yishmael

$24.95
ISBN: 9789653019201

בתקופת בית שני התורה שבעל פה נמסרה בשני ערוצים, המדרש והמשנה. במדרש הובהרו מילות הפסוקים ומשמעותן ההלכתית, ונלמדו הדינים על פי "המידות שהתורה נדרשת בהן". בתקופ...

See More
Language Hebrew
Binding Hardcover
Number of Pages 624
Size 6.4 x 9.25 in