Medina Kehalakha Sale

Medina Kehalakha

(Hebrew Edition)

Author: Rabbi Ido Reichnitz

$5.00$39.95
ISBN: 9789655262575

הקמת המדינה הציבה אתגר עצום לפני עולם התורה,לפתע הפכו החלומות על מלכות ישראל למציאות.מציאות זו חייבה התייחסות הלכתית רב־ממדיתוהתמודדות עם פרץ אדיר של שאלות, כגון: האםהמשטר היהודי הרצוי הוא מלוכני ומהו מעמדו ההלכתישל משטר דמוקרטי? האם מדינה יהודית אמורה להפעילכפייה דתית ובאיזה היקף? מהו מעמדם של חוקי הכנסתהמתעלמים מחוקי התורה? האם במדינה היהודיתהראויה הרבנים אמורים לשלוט? כפי שאפשר לראות מדובר הן בשאלות העוסקות במשטר הראוי והן בשאלותהעוסקות במשטר הקיים במדינת ישראל. גדולי ישראל נענו לאתגר ופרסמומאמרים וספרים שעסקו בשאלות אלה.כעת, שבעים שנה לאר הקמת המדינה, דומה שבשלה העת לעיון מחודשבסוגיות אלה. עיון המבוסס על לימוד המקורות לאור ההיכרות עם עולם הידעשל מדעי המדינה

See More
See Less
Language Hebrew
Author Rabbi Ido Reichnitz
Binding Hardcover
Number of Pages 374