Kotzk

Kotzk

במאבק למען חיי אמת

Author: Rabbi Abraham Joshua Heschel

$22.95
ISBN: 9789655260274

ספר זה לא היה אמור להיכתב כלל.

ספר זה לא היה אמור להיכתב כלל. הרבי מקוצק שרף את כתביו, ובשנות חייו האחרונות אף הסתגר מפני חסידיו. אבל אברהם יהושע השל, מגדולי הפילוסופים היהודים במאה העשרים, לא היה יכול שלא לכותבו. המפגש עם תורתו של רבי מנחם מנדל שינה את חייו של השל והוא (השל) מבקש בספר זה לשנות גם את חיי קוראיו

Language Hebrew
Author Rabbi Abraham Joshua Heschel
Binding Paperback
Number of Pages 297