Tefillin

Tefillin

הלכה ממקורה - מן המקורות ועד להלכה למעשה

Author: Rabbi Yosef Tzvi Rimon

$29.95
ISBN: 9789655262858

Not available in Canada

מצוות תפילין מסמלת את הקשר הקבוע והמיוחד בינינו ובין הקב"ה, ואנו מקיימים אותהבכל יום. הספר תפילין – הלכה ממקורה מקיף את הלכות תפילין מן המקורות בתורה, במשנה,בגמרא, בראשונים ובאחרונים ועד ההלכה למעשה, תוך פירוט יסודות הדינים וטעמיהם.הספר כתוב בלשון בהירה ומסודרת, ומלווה בתמונות, טבלאות, תרשימים וקיצור ההלכות.פרט לכך, הספר כולל איורים תלת־ממדיים ייחודיים שהוכנו על מנת להבהיר את ההלכותואת יישומן

See More
See Less
Language Hebrew
Author Rabbi Yosef Tzvi Rimon
Binding Hardcover
Number of Pages 445